Woorden net als kindje

TALENT DEEL B  Les 12 : Woorden net als kindje    Onderwerp: verkleinwoorden op je

4. Jong en oud

het briefje – het blaadje – het glaasje – het liedje – het kindje – de pootjes – de hondjes – het huisje – het aapje – de vriendjes  –  het dansje – de bootjes
pootje – nootje – Grietje – liedje – pakje – zakje – miertje – papiertje – gaatje – blaadje – snoepje – soepje

bezoekje – hondje – vriendje – muziekgroepje – glaasje – briefje – plooifietsje

paleisje – wolkje – toverstafje – huisje – spreukje – stukje – eekhoorntje ! ! ! ! ! – tuinhuisje – pepernootje

https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verkleinwoorden/

https://derdelj.com/2020/01/21/verkleinwoorden/

 

Verkleinwoorden: -je, -pje, -tje 01 – 02

Taal 4:  verkleinwoorden

Taal 9:

vriendje   –   dansje    –   blaadjes    –   ijsje   –   grapje   –     glaasje   –   pootje  –   frietjes   –  strikje   –   jasje

zinnen
De hondjes luisteren naar hun baasje.
Wij gaan een weekje naar dat huisje.
Dat hertje wandelt op het paadje.
Het heksje zingt graag liedjes.